• Del
  • Skriv ut
Reservoar og geologi

Reservoar aktivitetene i Eni Norge er knyttet tett opp til selskapets eierinteresser på norsk sokkel. Foruten egenopererte felt, arbeides det med partneropererte felt både i Nordsjøen, i Norskehavet og i Barentshavet.

Aktivitetene knyttes særlig mot feltplanlegging, utbygging og produksjon. I tillegg gir avdelingen bidrag til alle faser av lete- og portefølje aktiviteter.

Avdelingen består av tre fag-hoveddeler:

•    Geoteknologi (geologi, geofysikk og petrofysikk)
•    Reservoarteknologi
•    Petroleumsteknologi

Hovedaktiviteten består i kartlegge og modellere et reservoar. En modell gir oversikt over tilstedeværende volum og dets utbredelse. Ved å simulere en slik modell, settes det opp strategier på hvorledes et felt skal dreneres. En setter opp lokasjoner for brønner og bestemmer hvilken metode for trykkstøtte/IOR som skal anvendes. Under utbygging settes detaljerte mål for datainnsamling og brønnplassering, og det foretas en nitid oppfølging slik at disse i størst mulig grad tilfredsstilles. I siste fase av utbyggingen utarbeides planer for opprensking og oppstart av brønnene. I produksjonsfasen anvendes målte trykk, rate og væske-egenskaper til å optimalisere uttak av olje og gass samt å kontrollere injeksjon av vann og anvendte IOR tiltak. Avdelingen setter opp estimat for fremtidig olje- gassproduksjon samt størrelse på gjenværende reservebeholdning.

Eksempler på forskningsprosjekter innen geologi og reservoar finnes under forskningsprosjekter.

 

Eni Norge 

Forus
P.O. Box 101 Forus, NO-4064 Stavanger
Vestre Svanholmen 12
4313 Sandnes
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Hammerfest
Strandgata 36
9600 HAMMERFEST
Kart

Telefon: 52 87 48 00
eninorge.firmapost@eni.com

 

Personvern
Juridiske betingelser
Nettstedskart

Søk

Forretningsidé

Vi er et energiselskap.

Vi jobber for en fremtid der alle har tilgang til effektive og bærekraftige energiressurser.

Grunnlaget for vårt arbeid er engasjement og innovasjon, våre unike styrker og ferdigheter og våre ansattes kvaliteter.

Vi verdsetter mangfoldet i alle deler av vår virksomhet og tror på verdien av langvarige partnerskap med landene og lokalmiljøene vi opererer i.